Ogólne warunki

Agencja "Dalma Turist Centar" zajmuje się pośrednictwem w wynajmie kwater ii dokonywaniem rezerwacji, w imieniu usługodawcy i na jego rachunek i w ten sposób gwarantuje klientom zakwaterowanie zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach internetowych www.dalmaturist.hr, poza okolicznościami wyjątkowymi (wojna, niepokoje, strajki, zamachy terrorystyczne, awarie sanitarne, kataklizmy, interwencje kompetentnych władz itp.).

Agencja turystyczna "Dalma Turist Centar D. T. C., Antuna Mihanovića 3, 23211 Pakoštane, Chorwacja, OIB 94319765343 (dalej: agencja), gwarantuje prawdziwość zapisu fotograficznego i danych związanych z charakterystyką kwater ze swojej oferty, która jest dostępna na stronach internetowych www.dalmaturist.hr jak i za prawdziwość przedstawionych tam warunków.

Poprzez wpłatę za jedną lub więcej kwater z naszej oferty zawierają Państwo umowę z naszą agencją. Jest to równoznaczne z akceptacją niniejszych ogólnych warunków oferowania usług zakwaterowania w hotelach i w kwaterach prywatnych będących własnością osób fizycznych. Zawartość umowy przedstawia obowiązek prawny zarówno dla gościa, jak i dla agencji. Niniejsze warunki ogólne są podstawą do rozwiązywania ewentualnych sporów między nami, dlatego zalecamy szczegółowe przeczytanie dokumentu przed dokonaniem wpłaty zaliczki.

Zgłoszenie rezerwacji kwatery jest dokonywane drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie przewidzianego formularza, dostępnego na stronie internetowej www.dalmaturist.hr lub osobiście w biurze naszej agencji oraz w biurach naszych partnerów, którzy są upoważnieni do sprzedaży kwater z naszej oferty. W trakcie zgłaszania rezerwacji klient jest zobowiązany podać wszystkie dane, których wymaga system przy wypełnianiu formularza rezerwacji lub podać je po zgłoszeniu się w biurze naszej agencji w celu przeprowadzenia procedury rezerwacji.

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, wyślemy Państwu polecenie zapłaty zaliczki. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłacie zaliczki, która wynosi min 35 % ceny usługi. Po otrzymaniu wpłaty, wyślemy Państwu potwierdzenie wpłaty zaliczki, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o rezerwacji.

W przypadku apartamentów i pokoi w obiektach prywatnych, różnicę między zaliczką i pełną kwotą usługi mogą Państwo wpłacić przed rozpoczęciem korzystania z usługi lub po przyjeździe w biurze naszej agencji, gdzie zobowiązani są Państwo przedstawić potwierdzenie wpłaty zaliczki.

Aby potwierdzić rezerwację gość jest zobowiązany do wpłaty zaliczki. Minimalna kwota zaliczki to 35 % wartości usługi, może być wyższa, w zależności od oferty. Wpłatą rezerwacji gość potwierdza, że w pełni zapoznał się ze wszystkimi charakterystykami kwatery i warunkami, pod którymi jest mu oferowana. Wpłata za rezerwację jednocześnie oznacza, że wszystkie warunki stają się prawnymi obowiązkami zarówno gościa, jak i agencji.

Ceny znajdujące się na stronach "www.dalmaturist.hr" różnią się od obiektu do obiektu, a pokazane są obok każdej jednostki. Ceny zawierają:
Do apartamentów w kwaterach prywatnych: wynajem dzienny jednostek, pościel, obrusy i ręczniki kuchenne, wyposażona kuchnia (o ile nie chodzi o pokoju bez kuchni), naczynia i akcesoria do gotowania, jedzenie i picie, woda, prąd, gaz, sprzątanie raz w tygodniu.

VAT nie jest wliczony w cenę i jest pobierane oddzielnie na osobę dziennie, a jej wysokość zależy od wieku klienta, sezonu i destynacji.

Usługi specjalne są usługi w kwaterach prywatnych, które nie są zawarte w cenie podstawowej (posiłki, wynajem kortów tenisowych, łódź, ...), stąd gość płaci za nich osobno.

Dodatkowe usługi to usługi szwiadczone przez Agencję i nie są związane z ofertą wynajmowanego kwateru. oniTe usługi wypłacane są bezpośrednio do agencji w walucie krajowej kraju, w którym usługa jest świadczona.

Ceny zakwaterowania są w euro.

Wszystkie ceny są za pobyt więcej niż cztery noce. W przypadku pobytu krótszego od siedmiu dni niezbędna jest zgoda agencji. O ile mowa o pobycie krótszym od czterech dni, podane ceny wrastają o 30%. Jeśli cena danej kwatery zmieni się po wpłynięciu prośby o rezerwację, ale przed dokonaniem wpłaty zaliczki, agencja zobowiązuje się od razu o zmianie poinformować gościa oraz za jego zgodą wysłać mu nową kalkulację. Jeśli ceny ulegną zmianie po wpłacie zaliczki, agencja gwarantuje gościom, że pozostała kwota będzie liczona według cen, przy których goście zdecydowali się zarezerwować konkretną kwaterę.

Oferowane kwatery: apartamenty i pokoje zostały opisane według oficjalnej kategoryzacji Ministerstwa Turystyki Republiki Chorwacji i miejscowej organizacji turystycznej w czasie wydawania pozwolenia na wynajmowanie danej kwatery. Dodatkowo zostało to sprawdzone przez pracowników naszej agencji podczas opisywania obiektu.

Standardy zakwaterowania, wyżywienia, usług itp w konkretnych miejscach i krajach są różnorodne i nie mogą się porównywać. Informacje na ten temat, które podróżujący otrzymuje w miejscu sprzedaży nie są nadrzędnymi w stosunku do informacji ogłoszonych na naszych stronach internetowych.

Agencja gwarantuje, że usługodawca w każdej kwaterze prywatnej, w zależności od tego, dla jakiej liczby osób jest przeznaczona, zapewni odpowiednie naczynia i sztućce w kuchni. Każdy gość będzie przyjęty do czystej i uporządkowanej kwatery oraz otrzyma czystą pościel i ręczniki. Dla gości, którzy zostają w kwaterze dłużej niż tydzień pościel, ręczniki i ścierki kuchenne zostaną zmienione raz w tygodniu. W dniu przyjazdu goście mogą kwaterować się od godziny 14:00, w dniu odjazdu goście mają obowiązek opuścić kwaterę do godziny 10:00. Po ich odjeździe gospodarz w ciągu czterech godzin przygotowuje kwaterę dla następnych turystów.

Wręczenie kluczy do zarezerwowanej kwatery odbywa się w samym obiekcie albo w agencji.

Jeżeli gość chce zrezygnować z potwierdzonej rezerwacji kwatery, zobowiązany jest to uczynić pisemnie (e-mailem, faksem lub pocztą). Dzień, w którym agencja została pisemnie poinformowana o rezygnacji z rezerwacji jest podstawą do naliczenia kosztów anulowania rezerwacji, i to w następujący sposób:
- za rezygnację do 29 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi agencja pobiera 30 % całkowitej ceny zakupionej usługi na poczet kosztów manipulacyjnych i administracyjnych. Pozostałą kwotę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
- za rezygnację od 28 do 22 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 45 % całkowitej ceny zakupionej usługi. Pozostałą kwotę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
- za rezygnację od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 60 % całkowitej ceny zakupionej usługi. Pozostałą kwotę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
- za rezygnację od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 80 % całkowitej ceny zakupionej usługi. Pozostałą kwotę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
- za rezygnację od 7 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 100 % całkowitej ceny zakupionej usługi.

Jeżeli gość nie zgłosi się w wyznaczonym miejscu lub zrezygnuje z rezerwacji w czasie pobytu, agencja inkasuje 100 % całkowitej ceny zakupionej usługi.
Jeżeli rzeczywiste koszty są większe od przedstawionych powyżej, agencja zachowuje prawo do potrącenia powstałych kosztów.

Agencja zobowiązuje się troszczyć o realizację usług oraz zadbać o wybranie wykonawców usług z należytą uwagą, a także dbać o prawa i interesy gościa, zgodnie z dobrymi obyczajami w turystyce.

Agencja jest zobowiązany zapewnić gościowi realizację wszystkich zakupionych usług, i dlatego jest odpowiedzialna przed gościem za ewentualne niewykonanie wykupionych usług lub ich części. Agencja wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w przypadku zmiany i niewykonania usługi w rezultacie działania siły wyższej.

Gość ma obowiązek:
- posiadać ważne dokumenty podróżne. Wydatki spowodowane zagubieniem lub kradzieżą dokumentów w czasie podróży ponosi gość.
- przestrzegać przepisów celnych i dewizowych Republiki Chorwackiej oraz państw, w których przebywa podczas podróży.
- przestrzegać porządku domowego w miejscu zakwaterowania oraz w dobrej wierze współpracować z osobami świadczącymi usługi.
- w dniu swojego przyjazdu na miejsce uregulować drugą część zapłaty za rezerwację w biurze agencji Dalma turist albo agencji partnerskiej, jeśli nie zostało to uczynione wcześniej.
- od razu po przyjeździe do zarezerwowanej kwatery wręczyć usługodawcy kopię vouchera otrzymaną w biurze agencji podczas wpłaty ostatniej części należności, z dokładnie oznaczoną liczbą osób, terminem pobytu i rodzajem usług, które mają być wykonane.

W przypadku nieprzestrzegania wyżej wspomnianych obowiązków, gość ponosi odpowiedzialność za powstałe koszty i odpowiada przed agencją za uczynioną szkodę.

Agencja nie odpowiada za zniszczony lub zagubiony bagaż ani za kradzież bagażu lub cennych przedmiotów w miejscu zakwaterowania. Uszkodzenie lub zagubienie bagażu należy zgłosić na najbliższym posterunku policji.

Nasze ceny nie włączają pakietu ubezpieczenia turystycznego, od następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży, jak i podczas pobytu na miejscu w kwaterze. Z tego powodu zalecamy wykupienie ubezpieczenia bezpośrednio w Państwa towarzystwie ubezpieczeniowym.

Każdy gość – kontrahent ma prawo do reklamacji z powodu nie wywiązania się z umówionej usługi. Jeżeli zakupione usługi są zrealizowane nie w pełni lub nieprofesjonalnie, gość ma prawo żądać odpowiednie odszkodowanie, pisemnie zgłaszając reklamację.

W przypadku usług świadczonych w apartamentach w kwaterach prywatnych:
Kontrahent czyni skargę w imieniu wszystkich gości, którzy przebywają w tej samej kwaterze.

Procedura składania skargi:
- jeżeli gość nie jest zadowolony z zastanego stanu w samej kwaterze, zobowiązany jest natychmiast po przyjeździe zawiadomić agencję lub upoważnionego przedstawiciela agencji o przyczynach swojego niezadowolenia. Gość jest zobowiązany do współpracy z przedstawicielem agencji, jak też z bezpośrednim usługodawcą w celu usunięcia przyczyn reklamacji.
- jeżeli gość będąc na miejscu nie zaakceptuje propozycji zakwaterowania zastępczego lub zaoferowanego rozwiązania reklamacji, zwrotu, które odpowiada zarezerwowanej i opłaconej usłudze, agencja nie weźmie pod uwagę późniejszej reklamacji gościa ani też nie będzie miała obowiązku na nią odpowiedzieć. Miarą porównawczą kwatery zarezerwowanej i zastępczej jest cena podana na stronach internetowych www.dalmaturist.hr. Agencja nie może zaproponować, jako zastępczej, usługi o mniejszej wartości niż została wpłacona.
- jeżeli gość nie będzie zadowolony z zastanego stanu w samej kwaterze, opuści obiekt i sam znajdzie inną kwaterę, nie dając agencji szansy na usunięcie przyczyny swojego niezadowolenia lub znalezienie kwatery zastępczej, wówczas nie może domagać się zwrotu pieniędzy ani skierować skargi o odszkodowanie, bez względu na to, czy powody jego niezadowolenia były uzasadnione czy też nie.

W przypadku reklamacji lub zwrócenia się o pomoc do agencji lub z prośbą o rozwiązanie problemu przez agencję, agencja zastrzega sobie czas ośmiu godzin od przyjęcia reklamacji na rozwiązanie spornej sytuacji. Czas od 22:00 do 8:00 nie wlicza się do podanych terminów. Jeżeli przyczyny niezadowolenia są uzasadnione, rozwiązaniem zaistniałej sytuacji uważa się usuwanie przyczyn, które do niej doprowadziły. Jeśli uzasadnione powody niezadowolenia nie będą możliwe do usunięcia, wówczas agencja zobowiązuje się znaleźć dla gości kwaterę zastępczą na terenie regionu turystycznego na wyspach Ugljan i Pašman w zależności od lokalizacji pierwotnej kwatery. Za kwaterę zastępczą uważa się kwaterę przeznaczoną dla tej samej liczby osób, o tym samym lub wyższym standardzie. Jeżeli gość nie zaakceptuje przynajmniej jednej z min. trzech zaproponowanych kwater zastępczych o tym samym lub wyższym standardzie, strony podpisują porozumienie o zwrocie. Na mocy niniejszego porozumienia agencja dokonuje zwrotu maks. 50 % sumy wpłaconej przez gościa.

Strony podpisują porozumienie w 2 egzemplarzach, a gość w tym przypadku zrzeka się prawa do jakiejkolwiek dodatkowej reklamacji i żądania odszkodowania za powstałą szkodę, jak również udzielenia informacji mediom. Niniejszym porozumieniem gość zrzeka się prawa do żądania odszkodowania z powodu jakiejkolwiek szkody niematerialnej. Gość zatrzymuje jeden egzemplarz porozumienia.

Wpłatą za rezerwację gość w pełni akceptuje program i powyższe warunki świadczenia usług zakwaterowania w hotelach i w kwaterach prywatnych będących własnością osób fizycznych.

W Pakoštane, 03.12.2013.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych usług lub chcesz dokonać rezerwacji, wystarczy wysłać e-mail lub zadzwonić do nas na numer telefonu poniżej.

+385 (0)23 381 990

+385 (0)98 9555 908

dalmaturistcentar@gmail.com


Wybrane łodzie

Quicksilver Activ Open 755
310€-350€ za dzień
Mercury Verado PRO 300HP, four stroke
ATLANTIC MARINE SUN CRUISER 690
280€-320€ za dzień
Mercury Sea Pro 225 HP,four stroke
QUICKSILVER SUNDECK 605
230€-270€ za dzień
Mercury EFI 150 HP, four stroke

Śledź nas
© 2014-2024 | Dalma Turist
Izrada web stranica Fer Projekt

Kontakt
+385 (0)23 381 990
+385 (0)98 9555 908
dalmaturistcentar@gmail.com

Biuletyn
By sending an inquiry through this form, you acknowledge you are familiar with the Privacy policy of DALMA TURIST CENTAR D.T.C. and agree with it. With this you also give consent (permission) for the collection and processing of personal data specified in the form, and which are necessary for us to be able to accommodate your request.
  I agree